Huisartsen en Thuiszorg

Geplaatst op 23 juni 2014

De Wijkzorg Meppel; “Wij samen, ú sterker!”

Meppel – Huisartsenpraktijk Spectrum is een unieke samenwerking aangegaan met thuiszorgorganisatie Beter Thuis Wonen Thuiszorg. Samen leveren zij middels De Wijkzorg Meppel thuiszorg aan de inwoners van Meppel.

Met De Wijkzorg Meppel ontstaat er een organisatie waarbij voor zowel de gezondheidszorg als de thuiszorg, Huisartsenpraktijk Spectrum het aanspreekpunt is. Voor raadpleging en verslaglegging zal voor de cliënten die bij Huisartsenpraktijk Spectrum zijn ingeschreven gebruik worden gemaakt van één cliëntendossier. In een tijd van bezuinigingen moet de aandacht gericht zijn op behoud en verbetering van kwaliteit. Huisartsenpraktijk Spectrum en Beter Thuis Wonen Thuiszorg spelen met De Wijkzorg Meppel in op deze en andere veranderingen die ons in de zorg te wachten staan.

“Onze werkwijze kenmerkt zich door vanuit de vraag van de cliënt te werken en alle functies in eigen huis te hebben” aldus huisarts Sebastiaan Dam. Alle zorgprofessionals werken vanuit één gebouw, met één telefoonnummer, één patiëntendossier, één mailadres, één balie en één website. Nu zich, ook in Meppel, steeds meer partijen bezig houden met het aanbieden van zorg is er behoefte aan stabiliteit, continuïteit en herkenbaarheid. Door deze samenwerking en het werken in kleine teams beperken we de hoeveelheid zorgprofessionals die bij de zorg voor een cliënt betrokken wordt. Hierdoor weten wij sneller en beter waar behoefte aan is en kunnen we nog nauwkeuriger de juiste zorg en ondersteuning indiceren en inzetten.

De Wijkzorg Meppel levert naast Huisartsenzorg ook Verzorging & Verpleging en zeer Gespecialiseerde Verpleging en Ambulante Begeleiding. Het welbehagen van de cliënt, het verbeteren van zelfmanagement, het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en het vergroten van de samenredzaamheid zijn onze belangrijkste ambities. Omdat er minder mensen met meer zorginhoudelijke kennis bij de zorg rondom een cliënt betrokken zijn, zijn er minder overlegsituaties, komt er meer continuïteit in het zorgproces, vindt er betere signalering plaats en zal er ook minder kans zijn op het maken van fouten. De wens en de regie van de cliënt staan voor ons centraal en de cliënt blijft dan ook volledig eigen keus houden over de in te zetten thuiszorgorganisatie.

Een transferverpleegkundige zal voor de in het ziekenhuis opgenomen en thuis verblijvende cliënten zorg dragen voor inventarisatie van de zorgvraag en bespreekt vervolgens met de cliënt de mogelijkheden die er zijn bij het inzetten van thuiszorg. Men kan ook bij de transferverpleegkundige of andere medewerkers van Huisartsenpraktijk Spectrum of De Wijkzorg Meppel terecht voor het regelen van benodigde hulpmiddelen.

Om optimaal in te spelen op de wens van de cliënt werken wij samen met huisartsen, apotheken, woningbouwcoöperaties, het WMO loket, transferverpleegkundigen van het ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, vrijwilligers, bureau zorgtoewijzing van het Zorgkantoor en andere 1e lijn-verwijzers. Door actief met al deze partijen samen te werken zijn wij in staat mensen te ondersteunen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en meer regie over hun eigen leven te geven.

De Wijkzorg Meppel heeft haar kantoor in Gezondheidscentrum Spectrum, Schoolstraat 4 7941 CA  Meppel 0522-243175.