Begeleiden

Thuisbegeleiding in uw eigen woonsituatie
U heeft via één van de indicatiestellers (het CIZ, BJZ of de gemeente waar u woont), een indicatie voor Begeleiding gekregen.
Thuisbegeleiding is een vorm van hulp waarbij de thuisbegeleider in uw woonsituatie komt. De begeleider bespreekt samen met u de vraag en gaat vervolgens samen met u aan de slag om oplossingen te zoeken.  Zo verschillend als de hulpvragen van mensen kunnen zijn, zo verschillend kunnen ook de manieren van werken van de thuisbegeleider zijn. Van een wandelingetje maken, helpen met eten bereiden, ondersteunen in de admistratie  of begeleiding in de opvoeding of een echtscheidingssituatie. Minimiaal kunt u van onze medewerkers verwachten dat ze;
·         Betrokken zijn, dichtbij en samen met u werken;
·         Praktisch, doelgericht en oplossingsgericht zijn;
·         Kennis en kunde bezitten op het gebied van gezinssystemen en het hele gezin begeleiden;
·         Geen partij trekken.

Thuisbegeleiding, hoe werkt dat dan?
In de brief die u van uw indicatiesteller heeft gekregen staat vermeld hoeveel uren u per week in aanmerking komt voor begeleiding. Deze uren zal de thuisbegeleider gebruiken om hulp aan u te verlenen. U kunt in overleg met de begeleider afspraken maken over welke dagen en tijdstippen de begeleiding thuis zal plaatsvinden.  Het grootste deel van deze uren wordt doorgebracht bij u thuis. Een kleiner deel wordt gebruikt voor rapportages, telefoontjes en andere werkzaamheden die direct met uw situatie in verband staan.
Na het intakegesprek neemt de thuisbegeleider contact met u op voor een eerste kennismaking.  In dit eerste contact kunt u samen met de thuisbegeleider afspraken maken over hoe u ondersteund kunt en wilt worden de eerste weken. Wij vinden het belangrijk om hierbij praktisch en doelgericht te werk te gaan. We spreken met u af wat u bereikt wil hebben als de begeleiding afsluit en wat u het eerst wil bereiken. Iedere 3 maanden worden deze doelen samen met u besproken en zo nodig bijgesteld. Op deze manier kunnen we samen met u bekijken of de zorg nog voldoende is en tegemoet komt aan uw wensen. De doelen worden opgeschreven in het ondersteuningsplan en bewaard in de zorgmap.

De zorgmap
Bij de intake krijgt u de zorgmap uitgereikt. In deze map staan uw gegegevens en de gegevens over De Wijkzorg. In de zorgmap wordt  ook de zorgovereenkomst bewaard. Deze wordt getekend door de begeleider en u, zodat duidelijk is dat er een samenwerking is.  In de zorgmap wordt ook het ondersteuningsplan bewaard en worden afspraken met betrekking tot uw situatie opgeborgen.

Privacy
Thuisbegeleiders zijn gebonden aan hun beroepsgeheim. Dat houdt in dat zij geen informatie over u of uw gezinsleden mogen verstrekken aan derden, tenzij dit een samenwerkende hulpverleningsinstantie is. In dat geval werkt De Wijkzorg zo nauw mogelijk samen om hulpverlening goed op elkaar af te stemmen. Wanneer er samengewerkt wordt met andere hulpverlenende instanties zullen we het ondersteuningsplan samen met u en de andere betrokken instanties gezamenlijk evalueren. Alle documenten en rapportages uit de zorgmap, zitten ook in een dossier op kantoor. Onze thuisbegeleiders bespreken hun werkzaamheden in hun team. Dit is om hun eigen professionaliteit zo hoog mogelijk te houden en u dus de best mogelijke begeleiding krijgt.

Afsluiten of herindicatie?
Als de periode waarvoor de indicatie geldt is afgelopen en u denkt dat verdere ondersteuning nog nodig is, dan kijkt de thuisbegeleider samen met u naar de mogelijkheden voor een verlenging. Samen met andere hulpverlenende instanties kan hij of zij een herindicatie aanvragen. Bij de afsluiting van de begeleiding wordt een laatste rapport geschreven. Deze is voor u en mag u houden. De aanwezige documenten worden uit de zorgmap gehaald. De documenten uit het dossier op kantoor worden nog enige tijd op kantoor bewaard. We zijn hiertoe wettelijk verplicht. Na die periode worden ze vernietigd.

Contact
Als u tijdens de hulpverlening vragen heeft of een afspraak wilt verzetten, dan kunt u dit rechtstreeks doen bij uw thuisbegeleider, of contact opnemen met de betreffende teamleider. De gegevens kunt u vinden in de zorgmap. Alle documenten en rapportages uit de zorgmap, zitten ook in een dossier op kantoor.